Skip to main content

Komisja GIP do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym głównego inspektora pracy. Do jej zadań należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie (w tym w rolnictwie indywidualnym), przede wszystkim o charakterze prewencyjnym i promocyjnym, służących poprawie stanu bezpieczeństwa oraz warunków pracy.

Komisja zrzesza przedstawicieli urzędów, instytucji i organizacji działających na rzecz sektora rolniczego oraz będących Sygnatariuszami porozumienia z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie współpracy dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Dokumentem regulującym pracę Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest Zarządzenie nr 21/22 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 sierpnia 2022 r., w którym dostępny jest skład Komisji: